นักเทคนิคการแพทย์

           นักเทคนิคการแพทย์  (Medical technologist  หรือ Medical laboratory technologist) เป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์         ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไว้ว่า เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรค หรือเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ   

           ในอดีตผู้ที่จะประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้นั้น  จะต้องจบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และต้องขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ซึ่งออกโดยกองการประกอบโรคศิลปะ   canadian pharmacy association กระทรวงสาธารณสุข         ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จะต้องขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จาก สภาเทคนิคการแพทย์

        ในประเทศไทย นักเทคนิคการแพทย์สามารถใช้คำนำหน้าชื่อ เพื่อแสดงถึงการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้  โดยให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ชาย ใช้คำนำหน้าชื่อ cialis vs viagra en francais " ทนพ. "  และผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หญิง  ใช้คำนำหน้าชื่อ  " ทนพญ. "

 

ราคาทองวันนี้

ลิขสิทธิ์ © 2017 ก.เทคนิคการแพทย์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Sunday the 28th - Free Joomla Template.
Copyright -

©